Авансово облагане на доходите от наем според ЗДДФЛ

Споделете знанието
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

С допълнението на чл.44 от ЗДДФЛ в сила от 01.01.2011г., се предвижда авансовият данък от доходи от наем да се удържа и внася при изплащане на дохода от платеца, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Когато платеца на дохода от наем е физическо лице, наемодателят ще има задължението да определи и внесе авансовия данък. До края на 2010г. , авансовото внасяне на данъка от доходите от наем се извършваше във всички случаи от получателя на дохода, независимо от статута на платеца.
Предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, определя и удържа данъка при изплащането на наема. Удържаният данък се внася до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан. Важно е да отбележим, че преди определянето на данъка се приспадат 10% нормативно признати разходи. Удържаният от платеца авансов данък се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода. Ако получателите на дохода от наем са повече от едно лица, удържаният данък може да бъде преведен с едно платежно нареждане.
От началото на 2011г. предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от наем, е задължено да издаде за изплатените доходи и удържания данък сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на физическото лице, придобило дохода от наем. Това означава, че след 01.01.2011г. получателите на доходи от наем следва да издават документ , съдържащ реквизитите по чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството, само в случаите, когато платец е лице, различно то предприятие или самоосигуряващо се лице. Образецът на сметката за изплатени суми и служебна бележка за 2012г. е публикуван в интернет страницата на НАП. Сметка за изплатени суми и служебна бележка се издава и в случай, че е издаден данъчен документ по ЗДДС от наемодател физическо лице, регистрирано за целите на ДДС.
Важно е да се знае, че през 2011г. сметката за изплатени суми в служебната бележка се издаваха и в случай на отдаването под наем на общи (за етажната собственост) помещения, независимо от броя на собствениците –физически лица. В повечето случаи броят на собствениците е доста голям и събирането на необходимите данни за издаване на сметките и служебните бележки се оказваше на практика непосилна задача. През 2012г., законодателя се съобрази с тази нелепа ситуация и добави в чл.38 от ЗДДФЛ нова алинея 12, според която С 10% окончателен данък ще се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица. Платците на дохода ще имат задължението да удържат от наема дължимия данък и плащането му към бюджета. Те вече няма да издават служебни бележки и сметки за изплатени суми, а физическите лица – получатели на доходи от наем на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците няма да са задължени да декларират тези доходи в годишните си данъчни декларации.

Настоящата статия не претендира за изчерпателност. Тя дава общи насоки и препоръки по дискутираната тема. За вашия конкретен случай е препоръчително да ни потърсите за персонална консултация.


Споделете знанието
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

сподели

*