Публикуване на отчетите на Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)

Къде публикуват отчетите си юридическите лица с нестопанска цел?
Ако юридическото лице осъществява дейност в обществена полза – в Министерство на правосъдието – чл.38, ал.1, т.2 от Закона за счетоводството.
Ако юридическото лице осъществява дейност в частна полза – в икономическо издание – чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството.

Как да разберем дали дейността е в частна или в обществена полза?
Дейност в обществена полза осъществява юридическото лице с нестопанска цел регистрирано в Централният регистър на ЮЛНЦ.
Ако юридическото лице с нестопанска цел не е регистрирано в централният регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието се третира като ЮЛНЦ от частна полза.

Какви документи трябва да се представят?
Ако ЮЛНЦ е извършвало дейност от обществена полза, представя в Централния регистър към Министерство на правосъдието:

  • Заявление за представяне на документи;
  • Копия от съдебни решения за настъпили промени;
  • Актуален устав ако са настъпили промени;
  • Актуален списък на лицата от управителните органи;
  • Годишен доклад за дейността;
  • Годишен финансов отчет;
  • Декларация за дължими данъци и други публични вземания;
  • Информация за дейността.

Ако ЮЛНЦ е в частна полза:

  • Годишен финансов отчет;
  • Годишен доклад за дейността;

Срокът за публикуване е 30.06.2017 година.

(English) Weekend Tax

Този материал е наличен само на следните езици: English.

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане в сила от 1 януари 2017 г.

С Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на обнародвания в бр. 97 от 6 декември 2016 г. на Държавен вестник Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД на ЗАДС) са приети изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Промените в ЗКПО влизат в сила от 1 януари 2017 г. с изключения и могат да се представят най-общо по следния начин: Виж още..

Промени в Закона за местните данъци и такси в сила от 1 януари 2017г.

В бр. 97 от 6 декември 2016 г. на Държавен вестник бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. С Преходните и заключителните разпоредби на посочения изменителен закон са приети изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Промените влизат в сила от 1 януари 2017 г. и могат да се обобщят по следния начин: Виж още..