Loading...
Акценти2018-03-29T11:31:35+00:00
1506, 2017

Публикуване на отчетите на Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)

Къде публикуват отчетите си юридическите лица с нестопанска цел? Ако [...]

2012, 2016

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане в сила от 1 януари 2017 г.

С Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на обнародвания в бр. [...]

3009, 2016

Новоприети промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародвани на 27.09.2016 г. в бр.75 на ДВ, в сила от 01.01.2016 с изключение

В бр. 75 от 27 септември 2016 г. на Държавен [...]

2909, 2016

Да поговорим отново за Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци

Въпреки че вече четвърта година е в сила задължението за [...]