Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите , осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица2012-01-17T08:06:23+00:00

НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

В сила от 01.01.2006 г.Издадена от Министерството на финансите
Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2010г., попр. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.55 от 19 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2012г.

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) С тази наредба се уреждат сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Чл. 2. (1) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларации по образец 1, 3 и 5 съгласно приложения № 1, 2 и 3. В декларациите се вписват:
1. (доп. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца (клона/поделението), служебен номер, издаден от НАП за осигурители и самоосигуряващи се лица; самоосигуряващите се лица, които са съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, вписват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер на дружеството;
2. (изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) единният граждански номер, личен номер на чужденец (служебен номер), имената, дните в осигуряване, възнаграждението, осигурителният доход; осигурителните вноски за осигурените лица и самоосигуряващите се, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите, начисления облагаем доход, ползваните данъчни облекчения чрез работодателя и начисления данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Работодателите, осигурителите, както техните клонове и поделения, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 6 съгласно приложение № 4, в която се вписват:
1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца за осигурители, работодатели, клонове, поделения или ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП за самоосигуряващи се лица;
2. (изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) общият размер на дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за всички лица, подлежащи на осигуряване, и общият размер на дължимия данък за внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ.
(3) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Самоосигуряващите се лица, които имат задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 7 съгласно приложение № 7 за възникване на задължението за внасяне на вноски на това основание, в която вписват:
1. имената по документ за самоличност, единния граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер);
2. началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. (изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец не по-късно от деня, следващ деня на възникване на последното задължение за внасяне на вноските за този месец, освен при изплащане на аванс, който не е единствено плащане за месеца;
2. (доп. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) от самоосигуряващите се лица – не по-късно от 10 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец;
3. (изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения – не по-късно от 10 дни след изтичане на срока по чл. 7, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване;
4. (нова – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 11 от 2010 г.) от изпращащото ведомство (компетентния български държавен орган), посредника или работодателя в срок – не по-късно от 10 дни след внасянето на осигурителните вноски за лицата по чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване, чл. 13, ал. 4, чл. 16, 17 и 17а от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г.; изм. с Решение № 8525 от 2000 г. на ВАС на РБ – бр. 8 от 2001 г., и с Решение № 3357 от 2001 г. на ВАС на РБ – бр. 52 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 12 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г.);
5. (нова – ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) от лицата по т. 1 само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато декларацията се подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, данни само за здравно осигуряване, или данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(2) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Декларация образец № 3 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 10 дни след края на месеца, за който се отнасят данните:
1. от Българската православна църква или други признати по нормативно установен ред вероизповедания за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване;
2. от училищата за лицата над 18-годишна възраст, които учат редовно до завършване на средното образование;
3. от висшите училища за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за здравното осигуряване;
4. от Агенцията за социално подпомагане за лицата, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление, и за родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ;
5. от специализираните институции за социални услуги за настанените при тях лица;
6. от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към министъра на правосъдието за лишените от свобода и задържаните под стража;
7. от Агенцията за бежанците за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 7 от Закона за здравното осигуряване;
8. (нова – ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) от общините за предоставените от тях социални услуги – резидентен тип за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 от Закона за здравното осигуряване.
(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения – не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данъкът по чл. 42 ЗДДФЛ;
2. (изм. – ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) от самоосигуряващите се лица – еднократно до 30 април за:
а) дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;
б) задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната.
(4) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Декларация образец № 7 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до края на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
(5) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Декларации образец № 1, 3 и 5 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности. Декларация образец № 6, подадена от лицата по ал. 3, т. 1, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. Декларация образец № 6, подадена от лицата по ал. 3, т. 2, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й.
(6) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 5, отм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)
(7) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 6 – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 КСО, се подава декларация обр. № 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.
(8) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Националният осигурителен институт подава данни за лицата, които са:
1. пенсионери от държавното обществено осигуряване;
2. получаващи парични обезщетения за безработица;
3. получаващи обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(9) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Данните за лицата по ал. 8, т. 1 се подават с декларация образец № 3, а данните по ал. 8, т. 2 и 3 – с декларация образец № 1, в срок:
1. до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят тези данни;
2. до 20-о число на месеца, следващ този на издаване на разпореждането за отпускане на пенсия или съответното обезщетение.
(10) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) При неизпълнено в срок влязло в сила задължително предписание по чл. 108, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване за заличаване на данни, подадени с декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване, Националният осигурителен институт заличава същите данни, като подава декларация образец № 1 на електронен носител по реда на наредбата.
(11) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Националният осигурителен институт заличава или коригира данни, подадени с декларация образец № 1 от осигурители с прекратена дейност, след извършена проверка от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато се установят несъответствия между документите, събрани по реда на чл. 5, ал. 10, и данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 4. (1) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Самоосигуряващите се лица по свое желание могат да подадат еднократно декларация образец № 1 за всяка календарна година в случай, че са избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. При попълване на декларацията в т. „12. Вид осигурен“ се вписва код 22.
(2) Декларацията по ал. 1 се подава до 20 февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)
(4) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) При започване или възобновяване на трудова дейност се подава декларация образец № 1 за първия пълен календарен месец, зачетен за осигурителен стаж, но не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Данните за самоосигуряващите се лица, подали еднократно декларация образец № 1, се въвеждат в регистъра на осигурените лица въз основа на информацията от платежните документи за внесените осигурителни вноски.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Самоосигуряващите се лица, избрали да внасят вноски само във фонд „Пенсии“, осигурени и по трудов договор на максималния месечен размер на осигурителния доход, отговарящи на условията по чл. 9, ал. 8 КСО, могат да подадат еднократно декларация образец № 1. При попълване на декларацията в т. „12. Вид осигурен“ се вписва код 23. Дните, зачетени за осигурителен стаж, се попълват в поле 16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж“.
(7) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Не се подава декларация за корекция на данни, подадени от самоосигуряващите се лица по реда на ал. 1 и 6.
(8) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 7 – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) При промяна на осигурителния доход по трудовото правоотношение лицата по ал. 6 подават декларация образец № 1 с код за корекция като самоосигуряващи се лица не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски.
(9) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. – ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност декларацията образец № 1 за лицата по ал. 1 и ал. 6 се подава с данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване, но не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски с вид осигурен 12 или 13 и код „Корекция“. За месеците до края на календарната година самоосигуряващото се лице подава декларации с вид осигурен 12 или 13, с код „Заличаване“.

Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 11 от 2010 г.) Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4, ал. 5 и ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 13, ал. 4, и чл. 17 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, внесли авансово осигурителни вноски за здравно осигуряване; фонд „Пенсии“; фонд „Пенсии“ и универсален пенсионен фонд за определени от тях периоди през календарната година, могат да подават данни за осигуряването с декларация образец № 5.
(2) Декларацията се подава само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Декларацията се подава до 10 дни след внасяне на осигурителните вноски в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Декларациите по наредбата се подават чрез попълване на утвърдените образци съгласно указанията за попълването им, както следва:
1. (изм. – ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 55 от 2011 г., в сила от 19.07.2011 г., доп. – ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) декларация образец № 1 се подава на хартиен носител, на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя, а в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 5 само на електронен или хартиен носител;
2. (изм. – ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 55 от 2011 г., в сила от 19.07.2011 г.) декларация образец № 3 се подава на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя;
3. декларация образец № 5 се подава на хартиен носител;
4. (изм. – ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 55 от 2011 г., в сила от 19.07.2011 г.) декларация образец № 6 се подава на хартиен носител, на електронен носител и хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя;
5. декларация образец № 7 се подава на хартиен носител.
(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които:
1. (изм. – ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 55 от 2011 г., в сила от 19.07.2011 г.) имат месечно повече от две осигурени лица, подават декларации образец № 1 само на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя;
2. (изм. – ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 55 от 2011 г., в сила от 19.07.2011 г., изм. – ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) имат месечно повече от 30 осигурени лица, подават декларации образец № 1, 3 и 6 само по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За декларациите, подавани на електронен носител или по електронен път, се използват структура и формат, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Предоставените програмни продукти работят върху лицензирани версии на операционната среда. Националната агенция за приходите не носи отговорност за работата на програмния продукт, ако той се стартира върху нелицензирани операционни системи.
(5) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Декларациите по ал. 1, точки от 1 до 4 на хартиен или електронен носител се подават с протокол съгласно приложение № 5, подписан и подпечатан от задълженото лице по тази наредба или негов представител, а за самоосигуряващите се лица – подписан от лицето. Когато се подава електронен носител, върху него ясно и четливо се означава ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца. Достоверността на информацията, подадена с електронен носител, се доказва с подписа и печата върху протокола. Протоколът се подава в два екземпляра, единият от които остава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите, когато задължено лице по тази наредба е упълномощило лице, което притежава електронен подпис, да изпраща декларации от негово име, подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заявлението се подава в 3-дневен срок от упълномощаването в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) При оттегляне на упълномощаването задълженото лице по тази наредба не по-късно от 3 дни преди датата на оттеглянето подава заявлението по ал. 1 в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
(3) Заявление по ал. 1 не се подава от членовете на осигурителни каси.

Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не се приемат декларации, които не съдържат ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, ЕГН, личен номер на чужденец (служебен номер) на осигуреното лице, месеца, за който се отнасят данните, подпис и печат. Не се приемат и декларациите с некоректно попълнени данни.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 83 от 2010 г., в сила от 22.10.2010 г.) Задълженото лице по тази наредба в 7-дневен срок от датата, на която е отказано приемане на декларации след попълването на необходимите данни ги изпраща отново в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 83 от 2010 г., в сила от 22.10.2010 г.) Електронен носител, който се получи в териториална дирекция на Националната агенция за приходите повреден, нечетим или е с вируси, се връща на лицето, което го е подало. В 7-дневен срок от получаването на електронния носител задълженото лице по тази наредба е длъжно да изпрати годен и с коректно попълнена информация електронен носител за негова сметка.

Чл. 10. Електронният носител се връща след приемането на информацията.

Чл. 11. Задължените лица по тази наредба са длъжни да запознават осигурените лица със съдържанието на предоставената за тях информация, когато лицата отправят искане за това.

Чл. 12. Всяко осигурено лице може да провери в Интернет страницата на Националния осигурителен институт осигурителния си статус с издадения му от Националния осигурителен институт персонален идентификационен код (ПИК).

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данните за здравното осигуряване на самоосигуряващите се лица по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване се въвеждат въз основа на платежния документ за внесените осигурителни вноски за периода, за който се отнасят.

Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Декларациите, подавани по реда на тази наредба, се съхраняват и унищожават съгласно инструкцията, издадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите на основание чл. 79, ал. 2 от ДОПК.

(Загл. „Административнонаказателни разпоредби“ отм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)
Чл. 15. (1) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Контролът за спазване на наредбата се осъществява от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 16. (Отм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 17. (Отм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Допълнителни разпоредби
§ 1. (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Декларации образец № 1, 3 и 5 за минали периоди се подават с утвърдените образци за съответния период, а декларации образец № 6 за 2005 г. и 2006 г. се подават с утвърдения образец за 2007 г. – по реда на тази наредба.

§ 2. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. – ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) „Осигурител“ е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица, и посредника, който внася осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
2. „Самоосигуряващо се лице“ е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка.
3. „Задължено лице“ е работодател, осигурител, клон, поделение, осигурителна каса и самоосигуряващо се лице.

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 3. (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Наредбата се издава на основание чл. 5, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване, чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 39, ал. 1 и чл. 40, ал. 5, т. 2 от Закона за здравното осигуряване.

§ 3а. (Нов – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. – ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)

§ 3б. (Нов – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. – ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)

§ 3в. (Нов – ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) В декларация образец № 1 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 работните дни, за които осигурителят изплаща възнаграждение на основание § 22о от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, се попълват в т. 16А, а възнаграждението се включва в дохода, който се попълва в т. 21 от декларацията.

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2006 г.

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
(ОБН. – ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 17. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
(ОБН. – ДВ, БР. 8 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 5. От 1 януари 2008 г. за подаване на данни с приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от тази наредба се прилага НКИД – 2003 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
(ОБН. – ДВ, БР. 3 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 10. От 1 януари 2009 г. за подаване на данни с приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се прилага КИД – 2008.

§ 11. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2009 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
(ОБН. – ДВ, БР. 1 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 16. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г.

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА (ОБН. – ДВ, БР. 11 ОТ 2010 Г.)
§ 3. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. В указанията за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ навсякъде думите „Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина“ се заменят с „Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица“.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
(ОБН. – ДВ, БР. 58 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2010 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2010 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
(ОБН. – ДВ, БР. 83 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 22.10.2010 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на § 2, който влиза в сила от 31 юли 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
(ОБН. – ДВ, БР. 6 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

§ 6. В декларация образец № 1 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 за периода 1 януари – 31 декември 2011 г. не се попълват т. 12.4 и 30.

§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
(ОБН. – ДВ, БР. 55 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2011 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на § 2, т. 1, буква „б“, която влиза в сила от 1 август 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
(ОБН. – ДВ, БР. 76 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2011 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
(ОБН. – ДВ, БР. 5 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 7. В декларация образец № 1 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 за периода 1 януари – 31 декември 2012 г. не се попълват т. 12.4 и 30.

§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

(Предишно Приложение № 1 към чл. 2, чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 1, 4, 6 и 7, изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., попр. – ДВ, бр. 2 от 2010 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 11 от 2010 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 83 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 55 от 2011 г., в сила от 19.07.2011 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 01.09.2011 г., изм. – ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)

Указания за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“

Декларация образец № 1 съдържа данни за социално, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ на осигурените лица и облагаемия доход по ЗДДФЛ. Декларация образец № 1 се подава в компетентната териториална дирекция на НАП от:
Работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец не по-късно от деня, следващ деня на възникване на последното задължение за внасяне на вноските за този месец, освен при изплащане на аванс, който не е единствено плащане за месеца;
Самоосигуряващите се лица – не по-късно от 10 дни след внасянето на дължимите осигурителни вноски за съответния месец;
Осигурителите и клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения – не по-късно от 10 дни след изтичане на срока по чл. 7, ал. 6 КСО;
Изпращащото ведомство (компетентния български държавен орган), посредника или работодателя в срок не по-късно от 10 дни след внасянето на осигурителните вноски за лицата по чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване, по чл. 13, ал. 4, чл. 16, 17 и 17а от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица;
Националния осигурителен институт – за лицата, получаващи парични обезщетения за безработица, обезщетения по чл. 230, ал. 1 или чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
1. Код корекция
Попълва се буква „К“, когато:
– се подава декларация за коригиране на подадена декларация;
– са изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски за социалното и здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“; в тези случаи, освен коригираните, се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация.
Когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една основна декларация за едно лице и се налага да се коригира една от декларациите, се подава първо една заличаваща декларация, след което се подават отново декларациите като основни, с коректните данни. С код корекция „К“ не се коригират данните в т. 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2).
След приемането на коригираща декларация се подава само нова коригираща или заличаваща декларация.
Попълва се буква „З“, когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация. В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) от декларацията. Когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една декларация за едно лице и се налага да се заличи една от декларациите, първо се подава една заличаваща декларация и след това се подават отново декларациите с коректните данни като основни.
2. Месец – попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните. Например: за януари се попълва 01.
3. Година – попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.
4. Код на осигурителя – попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ, ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП за осигурители.
5. ЕГН (ЛНЧ) – попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ), като буквите ЛНЧ се подчертават.
5.1. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП – дата на раждане – попълва се ден, месец и година на раждане на лицето.
5.2. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП – пол – попълва се полът на лицето, за което се подават данните.
5.3. Лицето е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – попълва се:
0 – ако лицето не е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто;
1 – ако лицето е с трайно намалена работо-способност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.
6. Фамилия – попълва се фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.
7. Инициали – попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.
8. Пощенски код – пощенският код по местоживеене.
9. Област – областта, в която се намира населеното място.
10. Населено място – град/село по местоживеене.
11. Адрес по местоживеене на лицето.
Забележка.
Точки 8, 9, 10 и 11 се попълват служебно от Националната агенция за приходите.
12. Вид осигурен – попълва се в две позиции код, както следва:
– 01 – за работници или служители, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО при един работодател, включително и членове на кооперации, работещи по трудово правоотношение в кооперацията, без обхванатите от следващите кодове;
– 02 – за работещи при условията на първа категория труд;
– 03 – за работещи при условията на втора категория труд;
– 04 – за работещи по втори или допълнителен трудов договор;
– 05 – за държавни служители, доброволците по Закона за защита при бедствия;
– 06 – за военнослужещи по ЗОВС на Република България, държавните служители по ЗМВР и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
– 07 – за следователи по Закона за съдебната власт;
– 08 – за лицата с учителски осигурителен стаж;
– 09 – за членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията;
– 10 – за изпълнители по договори за управ-ление и контрол на търговски дружества, на еднолични търговци, на неперсонифицирани дружества, както и синдици и ликвидатори;
– 11 – за лица, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, и за трудова злополука и професионална болест;
– 12 – за самоосигуряващи се;
– 13 – за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
– 14 – за работещи без трудови правоотношения;
– 15 – за лицата, които получават парично обезщетение за безработица;
– 16 – за лица, работещи при сумирано отчитане на работното време за повече от един месец;
– 17 – за служители на Националната ра-зузнавателна служба и специалната куриерска служба на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и служба „Военна информация“ на Министерството на отбраната;
– 18 – за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 6; чл. 4, ал. 2 и чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване, за които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не са работили поради неправилно недопускане или отстраняване от работа или са били без работа поради уволнение, което е признато като незаконно от компетентните органи;
– 19 – за лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 3 КСО;
– 20 – за трудоустроени лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя;
– 21 – за лица, работещи по втори или допълнителен трудов договор, за които осигурителните вноски при основния работодател са внесени върху максималния осигурителен доход и осигурителният стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;
– 22 – за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация;
– 23 – за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация и са осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение, и осигурителният им стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;
– 24 – за членове на Висшия съдебен съвет и инспектори към инспектората на Висшия съдебен съвет, съдии, прокурори, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители с изключение на военните съдии и прокурори;
– 25 – за лицата, включени в програми за насърчаване на заетостта, които не се осигуряват за безработица;
– 26 – за инвалиди, работници и служители, които работят в специализирани предприятия, кооперации и цехове, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания;
– 27 – за лица, получаващи обезщетение за времето, през което са останали без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование;
– 28 – за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски;
– 29 – за други (попълва се само по изрично указание на НАП);
– 71 – за членове на избирателни комисии по Изборния кодекс;
– 72 – за лица, включени в програми за подкрепа на майчинството, които не се осигуряват за безработица;
– 82 – за лица, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 5 и 7 КСО;
– 83 – за офицери и сержанти от Националната разузнавателна служба, специалната куриерска служба на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и служба „Военна информация“ на Министерството на отбраната;
– 84 – за изпратените за участие в международни мисии по реда на ЗМВР, избрали да се осигуряват за своя сметка за фонд „Пенсии“;
– 86 – за лица, работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните държавни органи, които са избрали да се осигуряват за своя сметка за фонд „Пенсии“;
– 87 – за лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
– 88 – за лица, получаващи обезщетение по чл. 230, ал. 1 ЗОВСРБ;
– 89 – за съпрузите на военнослужещи, участващи в международни операции и мисии, получаващи обезщетение по чл. 231, ал. 1 ЗОВСРБ;
– 90 – за лицата, получаващи доходи по § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за които не се подават данни за държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване (осигурителен доход, осигурителни вноски, дни в осигуряване и др.), но задължително се подава информация за данъка по чл. 42 от закона; за лицата, полагащи труда си на територията на Република България, за които се прилага осигурителното законодателство на друга държава, но се дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица:
За тези лица се попълват само данните за данъка в полетата на точки 31, 31а, 32 и 33;
– 91 – за съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат;
– 92 – за морските лица;
– 93 – за специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето;
– 94 – за лица, подчинени на законодателството на друга държава съгласно международно споразумение в сферата на социалната сигурност, по което Република България е страна, и за които във връзка с материалния обхват на съответното споразумение се дължат задължителни осигурителни вноски и/или вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“;
– 95 – за лицата на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации.
12.1. Пореден номер на квалификационната група професии за осигурения – попълва се номерът на колоната на квалификационната група професии, в която е определена длъжността на лицето, съгласно ЗБ на ДОО за съответната година.
12.2. Код икономическа дейност за осигурения – попълва се 4-значният код по КИД 2008 г. За лицата, наети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, се попълва „0000“.
12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя – попълва се номерът на реда, в който е определена основната икономическа дейност на осигурителя, съгласно ЗБ на ДОО за съответната година. Бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството, които не прилагат минимален осигурителен доход – за работниците и служителите попълват код „99“.
Забележки:
1. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 72, 82 и 95.
2. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид осигурен 94, когато осигурителният доход на лицето се определя по реда на чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
12.4. Работодателят дължи вноски за месеца по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – за осигуреното лице се попълва в една позиция:
– 0 – ако не дължи вноски;
– 1 – ако дължи вноски.
13. Код продължаване на осигуряването – попълва се в една позиция:
– 0 – ако осигуряването продължава от предходен месец;
– 1 – ако лицето е включено в осигуряването през месеца, за който се подават данните.
14. Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено – попълва се в две позиции първият ден в осигуряване.
15. Ден, в който осигуряването е прекратено/прекъснато – например при прекратяване на правоотношението, при прекъсване на осигуряването, без правоотношението да е прекратено, при ползване на неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж, и др. Попълва се в две позиции последният ден в осигуряване.
16. Дни в осигуряване – общо.
Забележки:
1. Когато в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен код 16, в т. 16 се попълва 20000. След изтичане на периода на сумираното отчитане на работното време се подава нова декларация, като в т. 1 „Код корекция“ се попълва „К“. В позиции 1, 2, 3, 4 и 5 на т. 16 се попълват преизчислените работни дни в осигуряване за всеки месец.
2. Когато в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен код 90, точка 16 не се попълва.
Позиция 1:
– ако лицето е осигурявано всички работни дни през месеца – попълва се 0;
– ако лицето не е осигурявано всички работни дни през месеца – попълва се 1.
Позиции 2 и 3:
– попълва се в две позиции общият брой работни дни в осигуряване.
Позиция 4:
– попълва се законоустановеното работно време за длъжността; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92 и 93 попълват 0.
Позиция 5:
– попълва се дневното работно време в часове на осигуреното лице; когато дневното работно време е различно през отделните дни в месеца, се попълва в часове среднодневното работно време; когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92 и 93 попълват 0.
Сборът от дните, отразени в т. 16.1 до 16.6 и т. 16.А, трябва да съответства на дните, посочени в позиции 2 и 3 на т. 16.
16.1. Отработени и други дни с осигурителни вноски – попълват се в две позиции дните с осигурителни вноски. Такива са: отработените дни в осигуряване, дните в платен отпуск, дните, за които е упражнявана дейност, която е основание за осигуряване, и всички дни с осигурителни вноски на основание чл. 9, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
Не се попълват дните положен извънреден труд.
16.2. Дни във временна неработоспособност, с изключение на дните, посочени в т. 16.5, 16.6 и 16.А – в две позиции се попълват дните във временна неработоспособност поради болест, гледане на болен член на семейството, бременност и раждане, санаторно-курортно лечение, карантина с право на обезщетение.
16.3. Дни за отглеждане на малко дете и в неплатен отпуск за бременност и раждане – в две позиции се попълват дните за отглеждане на малко дете съгласно чл. 164, 164а, 165, 167, 167а КТ, както и дните в неплатен отпуск за бременност и раждане. Тази точка се попълва и от самоосигуряващи се лица, които ползват аналогични права.
16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж – в две позиции се попълват работните дни в неплатен отпуск за временна неработоспособност, неплатен отпуск до 30 работни дни за една календарна година, който се зачита за осигурителен стаж, и други дни в осигуряване без осигурителни вноски.
16.5. Дни в трудова злополука, с изключение на дните, посочени в т. 16.А – попълват се в две позиции дните във временна неработоспособност поради трудова злополука с право на обезщетение.
16.6. Дни в професионална болест, с изключение на дните, посочени в т. 16.А – попълват се в две позиции дните във временна неработоспособност поради професионална болест с право на обезщетение.
16.А. Дни във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя на основание чл. 40, ал. 5 КСО – попълва се броят на работните дни, за които работодателят е изплатил възнаграждение на основание чл. 40, ал. 5 КСО.
16.7. Отработени часове – общо – попълва се броят на отработените часове през месеца след превръщане на нощните часове в дневни, вкл. броят изработени часове извънреден труд и броят на часовете за времето на платен отпуск. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 и 93.
16.8. Часове положен извънреден труд – попълва се броят на отработените часове извънреден труд след превръщане на нощните часове в дневни. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 и 93.
17. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане – попълва се осигурителният доход, определен по реда на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване.
В тази точка не се включват сумите, изплатени на основание чл. 40, ал. 5 КСО.
17.1. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за периодите на отглеждане на дете до две години по Кодекса на труда, а за четвърто и следващо дете до изтичането на 6 месеца непосредствено след отпуска по чл. 163 КТ.
17.2. Доход, от който е определено паричното обезщетение за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане – попълва се служебно от Националния осигурителен институт, след предоставяне на информацията по чл. 5, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване.
18. Върху сумата в т. 17 и 17.1 – попълва се процентът на здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година.
19. Сума за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски – попълва се сумата за социални разходи, давани постоянно или периодично, пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване в пари или в натура, върху която се дължат осигурителни вноски за социално и за здравно осигуряване.
20. За фонд „Пенсии“ върху сумата в т. 19 – попълва се процентът осигурителна вноска съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице, когато е попълнена т. 19.
21. Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл. 40, ал. 5 КСО, с изключение на сумата по т. 19 – попълва се доходът съгласно чл. 6, ал. 2 КСО, вкл. сумата по чл. 40, ал. 5 КСО. При попълване на данните не се включва сумата по т. 19.
22. За фондове на ДОО без ТЗПБ върху сумите в т. 21 – попълва се процентът осигурителна вноска за фондовете на ДОО съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице без фонд „Трудова злополука и професионална болест“.
22.1. Върху сумите в т. 19 и 21 – попълва се процентът на здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година, когато е попълнена т. 19 и/или т. 21.
22.2. За фонд ТЗПБ върху сумите в т. 21 – попълва се процентът осигурителна вноска за сметка на осигурителя/морското лице за фонд „Трудова злополука и професионална болест“, определен съгласно Кодекса за социално осигуряване и приложение № 2 от ЗБ на ДОО за съответната година.
23. За Учителски пенсионен фонд върху сумите в т. 21 – попълва се процентът на осигурителната вноска за сметка на работодателя, която се внася в приход на УПФ. Отнася се само за лицата с учителски осигурителен стаж.
25. За професионален пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21 – попълва се процентът на вноската за сметка на работодателя/морското лице съгласно Кодекса за социално осигуряване.
26. За универсален пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21 – попълва се процентът на вноската съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице.
27. Доход, върху който се дължат вноски само за здравно осигуряване – попълва се осигурителният доход, върху който се дължат вноски за здравно осигуряване за времето в неплатен отпуск, за времето на отглеждане на дете по чл. 165 и 167а КТ и др.
28. Върху сумата в т. 27 – попълва се процентът здравноосигурителна вноска за сметка на работодателя или самоосигуряващия се.
29. Брутно трудово възнаграждение – попълва се сумата на брутното трудово възнаграждение, определено съгласно Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, колективен трудов договор и други нормативни актове, определящи вида и размерите на работните заплати и допълнителните трудови възнаграждения.
30. Процент вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – попълва се процентът на осигурителната вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, определена със ЗБ на ДОО.
Забележка.
Точки 29 и 30 се попълват само за лицата, работещи по трудови правоотношения, ако в т. 12.4 е попълнено „1“ и лицето не попада в кръга на лицата по чл. 7, т. 1 – 3 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
31. Начислен месечен облагаем доход – попълва се трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, начислени за съответния месец, с изключение на доходите, посочени в чл. 24, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се за лица с попълнен „Вид осигурен“ в т. 12 – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 82, 83, 90, 92, 93, 94 и 95.
Забележки:
1. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД или физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, попълват полетата на т. 31, 31а, 32 и 33 за доходи по § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, върху които се дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
2. Полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 14 се попълва само от акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за доходи по § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
3. Полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 71 се попълва само за членовете на Централната избирателна комисия.
4. Полето на т. 31 се попълва за лицата с код за вид осигурен 93, за доходите по § 1, т. 26, буква „к“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
31а. Начислен месечен данък – попълва се размерът на начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.
32. Лични вноски за допълнително доброволно осигуряване – попълва се размерът на направените през месеца чрез работодателя лични вноски за допълнително доброволно осигуряване – в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.
33. Лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“ – попълва се размерът на внесените през месеца за сметка на лицето чрез работодателя лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“ в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.
34. Нетно възнаграждение – попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване.
Забележка.
Когато в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5 (5.1, 5.2, 5.3), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 27 и 28.

Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1

(Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)

Указания за попълване на Декларация обр. № 3
„Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет и други“

В Декларация обр. № 3 се попълват данни за лицата, подлежащи на осигуряване по Закона за здравното осигуряване от средствата на републиканския бюджет и други.
1. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Код корекция:
– попълва се буква „К“, когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация; с код корекция „К“ не се коригират данните в т. 2, 3, 4 и 6 от декларацията;
– попълва се буква „З“, когато се заличава подадена преди това декларация; в този случай се попълват т. 2, 3, 4 и 6 от декларацията.
Когато за един и същ месец и година са подадени повече от една основна декларация за едно лице с попълнени различни кодове в т. 5 „Вид осигурен“ и се налага да се коригира една от декларациите, се подава първо една заличаваща декларация и след това се подават отново декларациите с коректните данни като основни.
2. Месец – попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните.
3. Година – попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.
4. (изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) ЕИК – ЕИК по регистър БУЛСТАТ (ЕИК на търговеца) на лицето, клона, поделението, което определя дохода, върху който се дължат здравноосигурителни вноски.
5. Вид осигурен – попълва се в две позиции кодът на осигурения, както следва:
(изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) – 50 – за пенсионери от държавното обществено осигуряване;
(изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) – 52 – за социално слабите с право на социално подпомагане, лицата настанени в специализирани институции за социални услуги и приетите за обслужване в социални учебно-професионални центрове и центрове за временно настаняване, центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища и кризисни центрове;
(изм. – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) – 53 – за студентите – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка, чуждестранните студенти – редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст и докторантите на редовно обучение, приети във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление на Министерския съвет № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление на Министерския съвет № 228 от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България; задържаните под стража или лишените от свобода, за лица в производство за предоставяне статут на бежанец или право на убежище;
(изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) – 54 – за служителите на Българската православна църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение за извършвана дейност;
– 55 – за родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ;
(изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) – 56 – за лицата над 18-годишна възраст, които учат редовно – до завършване на средно образование;
– 57 – за лица, получаващи целеви помощи за отопление по реда на Закона за социалното подпомагане;
– 69 – за други (попълва се по изрично указание на НАП и НЗОК).
6. ЕГН (ЛНЧ) – попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденеца или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат издаден ЕГН или ЛНЧ), като буквите ЛНЧ се подчертават.
7. Фамилия – попълва се с печатни букви фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.
8. Инициали – попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.
9. Ден, от който се внасят вноски – попълва се денят, от който са внесени вноски.
10. Ден, до който се внасят вноски – попълва се денят, до който са внесени вноски.
11. (изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Доход – попълва се сумата на:
– размера на пенсията или сбора от пенсиите без добавките към тях за лицата с код 50 в т. 5 „Вид осигурен“;
– половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, определен със ЗБ на ДОО за съответната година, за лицата с код 52, 53, 55, 56 и 57 в т. 5 „Вид осигурен“;
– минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, определен със ЗБ на ДОО за съответната година, за лицата с код 54 в т. 5 „Вид осигурен“.
12. (изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Процент вноска – попълва се процентът на осигурителната вноска, която се определя за всяка календарна година със Закона за бюджета на НЗОК.

Приложение № 3 към чл. 2, ал. 1

(Предишно Приложение № 3 към чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 1, изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Указания за попълване на Декларация обр. № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“

(Изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Декларация образец № 5 съдържа данни за авансово внесени вноски за социално, здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд.
Декларация образец № 5 се попълва от: регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества; членове на неперсонифицирани дружества, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители; изпратени на работа в чужбина от български посредник; съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат; работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните държавни органи и изпратени за участие в международни мисии по реда на ЗМВР, и внесли авансово осигурителни вноски за: здравно осигуряване; фонд „Пенсии“; фонд „Пенсии“ и универсален пенсионен фонд, за определени от тях периоди през календарната година.
Декларацията се подава не по-късно от 10 дни след внасяне на вноските.
1. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Код корекция:
– попълва се буква „К“, когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация; с код корекция „К“ не се коригират данните в т. 2, 3, 12, 13 и 14 от декларацията;
– попълва се буква „З“, когато се заличава подадена преди това декларация; в този случай се попълват точки 1, 2, 3, 12, 13 и 14 от декларацията.
След приемането на коригираща декларация се подава само нова коригираща или заличаваща декларация.
2. (доп. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Код на осигурителя – попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер, издаден от НАП.
3. ЕГН (ЛНЧ) – попълва се единният граждански номер на осигуреното лице, а за чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденеца или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ), като буквите ЛНЧ се подчертават.
3.1. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП – дата на раждане – попълва се ден, месец и година на раждане на лицето.
3.2. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП – пол – попълва се полът на лицето.
4. Фамилия – попълва се с печатни букви фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.
5. Инициали – попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.
6. Пощенски код – попълва се пощенският код по местоживеене.
7. Област – попълва се областта, в която се намира населеното място.
8. Населено място – попълва се град/село по местоживеене.
9. Адрес по местоживеене на лицето – попълва се точният адрес.
10. (доп. – ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Вид осигурен – попълва се в две позиции код, както следва:
– 12 – за самоосигуряващите се;
– 13 – за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
– 84 – за изпратените за участие в международни мисии по реда на ЗМВР, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии“ за своя сметка;
– 86 – за лицата, работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните държавни органи, които са избрали да се осигуряват за своя сметка за фонд „Пенсии“;
(доп. – ДВ, бр. 8 от 2008 г.в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) – 87 – за изпратените на работа в чужбина от български посредник;
(нова – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) – 91 – за съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат.
11. Код продължаване на осигуряването – попълва се в една позиция:
– 0 – ако осигуряването продължава от предходен месец;
– 1 – ако лицето е включено в осигуряването през месеца, за който се подават данните.
12. Година – попълва се годината, за която са внесени вноските.
13. От: (месец) – попълва се месецът, от който са внесени вноските.
14. До: (месец) – попълва се последният месец, за който са внесени вноски.
15. Месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за социално осигуряване – попълва се избраният месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за фонд „Пенсии“ или за фонд „Пенсии“ и универсален пенсионен фонд.
16. (изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За фонд „Пенсии“ – попълва се процентът осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ съгласно Кодекса за социално осигуряване.
17. За универсален пенсионен фонд – попълва се процентът осигурителна вноска за универсален пенсионен фонд съгласно КСО.
18. Месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за здравно осигуряване – попълва се избраният месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за здравно осигуряване.
19. За здравно осигуряване – попълва се процентът осигурителна вноска, определен съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година.
Служебни данни. В долното ляво поле се попълва датата на подаване на декларацията и се подписва и подпечатва (когато е предвидено да има печат) от самоосигуряващия се.

Приложение № 4 към чл. 2, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Указания за попълване на Декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“

(Изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“ се подава от осигурителите, работодателите, клонове и поделения и съдържа данни за дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, Учителски пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за всички осигурени от тях лица и за дължимия данък по чл. 42 ЗДДФЛ. Декларацията се подава в компетентната ТД на НАП не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който е възникнало задължението за внасяне на вноските и данъка за съответния месец.
При попълване на данните се включва сумата на дължимите и/или внесени осигурителни вноски върху изплатените възнаграждения за работа без трудови правоотношения, към момента на подаване на декларацията.
В декларацията не се включват сумите, изплатени за дължими осигурителни вноски върху възнаграждения, отнасящи се за период преди 1 януари 2005 г.
Декларация обр. № 6 се подава и от самоосигуряващите се лица – еднократно до 30 април за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година. Самоосигуряващите се лица декларират в отделна колона задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната.
Декларацията не се подава от бюджетните предприятия с централизирано разплащане на осигурителните вноски.
1. (доп. – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Код на осигурителя – работодателите, осигурителите и техните клонове и поделенията попълват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ ЕИК на търговеца или служебен номер, издаден от НАП; самоосигуряващите се лица попълват ЕГН (ЛНЧ) или служебен номер, издаден от НАП.
2. Наименование на осигурителя – попълват се наименованието на осигурителя, клонът, поделението, работодателят, а самоосигуряващите се лица попълват име, презиме и фамилия по документ за самоличност.
3. Член на осигурителна каса – попълва се в една позиция:
– 0 – ако осигурителят/самоосигуряващото се лице не е член на осигурителна каса;
– 1 – ако осигурителят/самоосигуряващото се лице е член на осигурителна каса.
4. E-mail – попълва се електронен адрес за връзка с осигурителя/самоосигуряващия се.
5. Телефон – попълва се телефон за връзка с осигурителя/самоосигуряващия се.
6. GSM – попълва се мобилен телефон за връзка с осигурителя/самоосигуряващия се.
7. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Код корекция – в полета от 7.1 до 7.4 се попълва:
буква „К“ – когато се намалява размерът на декларираните задължения. В този случай, освен коригираните, се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация.
Самоосигуряващите се лица могат да коригират подадена декларация за дължимите осигурителни вноски в срока за подаване – 30 април.
Декларация образец № 6, подадена от осигурителите, работодателите, клонове и поделения, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията.
С код корекция „К“ не се коригират данните в т. 1, 2, 3 и 9.
Забележка. При увеличаване размера на декларирано задължение не се подава декларация с код корекция, а се подава нова декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение.
8. Вид плащане – в полета от 8.1 до 8.4 се попълват следните кодове за вид плащане (не се попълва от самоосигуряващите се лица):
а) (изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За възнаграждения, върху които се дължат осигурителни вноски, с изключение на тези по буква „б“ се попълва код:
– 1 Изплатен аванс за месеца.
– 2 Начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с код 1).
– 3 Изплатено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с код 1).
б) (изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение и за дължимите здравноосигурителни вноски за служителите на Българската православна църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение за извършвана дейност – 4.
9. Месец и година – попълват се месецът и годината, за които се отнасят вноските и данъкът. Самоосигуряващите се лица в декларацията, която подават еднократно, попълват за месец – число 13 и предходната календарна година.
10. Дължими вноски за ДОО – попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване за всички осигурени лица. Самоосигуряващите се лица попълват сбора от сумите на дължимите осигурителни вноски за фонд „Пенсии“ и фонд „Общо заболяване и майчинство“ за предходната календарна година.
11. Дължими вноски за Учителски пенсионен фонд – попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд за наетите по трудови правоотношения.
12. Дължими вноски за ДЗПО – за универсален пенсионен фонд – попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в универсален пенсионен фонд. Самоосигуряващите се лица, родени след 31.ХII.1959 г., попълват сбора от сумите на дължимите осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд за предходната календарна година.
13. Дължими вноски за ДЗПО – за професионален пенсионен фонд – попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в професионален пенсионен фонд.
14. Дължими вноски за здравно осигуряване – попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за всички осигурени лица. Самоосигуряващите се лица попълват сумата на дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за предходната календарна година.
15. Дължими вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – попълва се сумата на дължимите вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за наетите по трудови правоотношения с изключение на лицата по чл. 7, т. 1 – 3 от Закона за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. (Не се попълва от самоосигуряващите се лица.)
16. (изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Авансово удържан данък по чл. 42 ЗДДФЛ – попълва се сумата на удържания данък по чл. 42 ЗДДФЛ. Не се включва данъкът по т. 17. (Не се попълва от самоосигуряващите се лица.)
17. (изм. – ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Авансов данък по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ – попълва се дължимият за внасяне от работодателя данък, когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец. (Не се попълва от самоосигуряващите се лица.)
18. (изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Дата на изплащане/начисляване – попълва се датата /дд,мм,гггг/, на която са изплатени/начислени възнагражденията (не се попълва от самоосигуряващите се лица).
Когато възнагражденията са неначислени, се попълва датата /дд,мм,гггг/ на последния календарен ден от месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.
Забележки:
1. В поле 16 – данъкът по чл. 42 ЗДДФЛ, удържан от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец.
2. В поле 17 – данъкът по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ, който работодателят внася, когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец.
3. В полетата на т. 16 и 17 се попълва и данъкът по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ за доходите на съдружници, член-кооператори и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери.

Приложение № 5 към чл. 6, ал. 5

(Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

ПРОТОКОЛ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен №
от регистъра на НАП 
ЕИК по БУЛСТАТ 

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаните:
1. ……………………………………………………………………………, гражданин
на ………………………………………………………………., с постоянен адрес:
гр./с. ………………………………………………………………………………………..,
ул./ж.к. ………………………………………………….. № /бл., вх., ап. ………..,
община …………………………………………., област …………………………..,
притежаващ ЛК № ……………………………………………………, издадена
на …………………………….. от ……………………………………………………….,
ЕГН ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………, гражданин
на ………………………………………………………………., с постоянен адрес:
гр./с. ………………………………………………………………………………………..,
ул./ж.к. ………………………………………………….. № /бл., вх., ап. ………..,
община …………………………………………., област …………………………..,
притежаващ ЛК № ……………………………………………………, издадена
на …………………………….. от ……………………………………………………….,
ЕГН ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Име ………………………………………………………………………., гражданин
на ………………………………………………………………., с постоянен адрес:
гр./с. ………………………………………………………………………………………..,
ул./ж.к. ………………………………………………….. № /бл., вх., ап. ………..,
община …………………………………………., област …………………………..,
притежаващ ЛК № ……………………………………………………, издадена
на …………………………….. от ……………………………………………………….,
ЕГН ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Да подаде настоящите декларации

Упълномощители:

1. _________________________________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________________________________

Предоставяната информация за ……………………………………………. г.
Информация, подавана на дискета:
от месец ………………………………. до месец ……………………………………………………………………………………………………
Брой записи декларации обр. № 1: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Брой записи декларации обр. № 3: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Брой записи декларации обр. № 6: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Дата: ……………….. Подпис: ………………..
(печат)

Информация, подавана на хартиен носител:
от месец ………………………………. до месец ……………………………………………………………………………………………………
Брой декларации обр. № 1: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Брой декларации обр. № 3: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Брой декларации обр. № 4 (обр. 2002 г.): ………………………………………………………………………………………………………………….
Брой декларации обр. № 5: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Брой декларации обр. № 6: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Дата: ……………….. Подпис: ………………..
(печат)

Приложение № 6 към чл. 7

(Отм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Приложение № 7 към чл. 2, ал. 3

(Ново – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Указания за попълване на декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване“

Декларация образец № 7 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите от самоосигуряващите се лица, които имат задължение да внасят здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
Декларацията се подава до края на месеца, следващ месеца, за който възниква задължението за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
В декларацията се попълват:
1. Имената по документ за самоличност;
2. Единният граждански номер (ЕГН) на осигуреното лице, а за чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденец (ЛНЧ) или служебен номер, издаден от НАП за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ;
3. Началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване