Бюджетните закони за 2017 година

//Бюджетните закони за 2017 година

Бюджетните закони за 2017 година

На 9 декември 2016 г. в бр. 98 от Държавен вестник бяха обнародвани приетите от Народното събрание бюджетни закони за 2017 г., а именно:

 • Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.
 • Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 г.
 • Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Законите влизат в сила от 1 януари 2017 г. с определени изключения.

В настоящият материал сме извели по-детайлна и подробна информация относно новоприетите закони, която се надяваме да бъде полезна на всички наши клиенти, контрагенти и партньори, а именно:

1. Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2017 г.

В ЗБНЗОК е регламентирано, че за 2017 г. задължителната здравноосигурителна вноска запазва размера си от 2016 г. от 8 на сто.

2. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2017 г.

С приетия ЗБДОО за 2017 г. се определят и приемат, както следва:

 • Следните размери на месечния осигурителен доход (ОД) за 2017 г.:

– минимален месечен размер на осигурителния доход през 2017 г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – съгласно приложеното към закона Приложение № 1;

– минимални месечни размери на ОД за самоосигуряващите се лица (СОЛ) – съобразно облагаемия доход за 2015 г. като СОЛ, а именно:

– 460 лв. – при ОД за 2015 г. като СОЛ до 5,400 лв. (преди 420 лв.);

– 500 лв. – при ОД за 2015 г. като СОЛ от 5,400.01 лв. до 6,500 лв. (преди 450 лв.);

– 550 лв. – при ОД за 2015 г. като СОЛ от 6,500.01 лв. до 7,500 лв. (преди 500 лв.);

-600 лв. – при ОД за 2015 г. като СОЛ над 7,500 лв. (преди 550 лв.);

– 460 лв.минимален месечен размер на ОД за СОЛ, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 и 2017 г.
– 300 лв.минимален месечен размер на ОД за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители;
– 2 600 лв.максимален месечен размер на ОД.

 • Следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (пенсия за ОСВ) по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за 2017 г.:

– 161,38 лв. – пенсия за ОСВ за периода от 1 януари до 30 юни 2017 г.;
– 165,25 лв. – пенсия за ОСВ за периода от 1 юли до 31 декември 2017 г.

 • 1,126 на сто – процент по чл. 70, ал. 1 от КСО (процент за определяне на размера на пенсията за ОСВ).
 • 7,20 лв. – дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2017 г.
 • 340 лв. – размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете за 2017 г. (помощ по чл. 53, ал. 1 и 2 от КСО).
 • 540 лв. – размер на еднократната помощ при смърт на осигурено лице за 2017 г. (помощ по чл. 13г от КСО).
 • Размерите на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2017 г. се определя съгласно приложеното към закона Приложение № 2.
 • И за 2017 г. няма да се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.
 • 1 200 лв. – максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2017 г.

3. Закон за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2017 г.

Със ЗДБРБ са определени и приети, както следва:

 • 280 млн. лв. – утвърдена обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по реда на чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
 • До 84 млн. лв. – общ размер на сумата, подлежаща за възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола, използван от тях при първично селскостопанско производство.
 • 460 лв. – минимален размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител.
 • 400 лв. – средномесечен доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) за 2017 г.
 • Следните размери на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от ЗСПД за 2017 г. е, както следва:

– 37 лв. – за семейство с едно дете;
– 85 лв. – за семейство с две деца;
– 130 лв. – за семейство с три деца;
– за семейство с четири деца – 140 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта расте с 20 лв.

Месечните помощи по чл. 7, ал. 1 от ЗСПД се предоставят за дете до завършване на средно му образование, но не повече от 20-годишна възраст на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4 от закона, т.е. 400 лв. за 2017 г. (вж. по-горе), при условие че семейството живее постоянно в страната и детето отговаря на посочените в разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от закона условия.

 • 75 лв. – размер на месечната помощ за отглеждане на близнаци (помощ по чл. 7, ал. 6 от ЗСПД).
 • 150 лв. – размер на еднократната помощ при бременност по чл. 5а, ал. 1 от ЗСПД.

Помощта по чл. 5а, ал. 1 от ЗСПД се предоставя на бременните жени, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4 от закона, т.е. 400 лв. за 2017 г. (вж. по-горе) и когато нямат право на обезщетение за бременност и раждане по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и живеят постоянно в страната.

 • Следните размери на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от ЗСПД за 2017 г. е, както следва:

– 250 лв. – за първо дете;
– 600 лв. – за второ дете;
– 300 лв. – за трето дете;
– 200 лв. – за четвърто и всяко следващо дете.

Съгласно чл. 6, ал. 1 и 2 от ЗСПД, майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Размерът на помощта се определя ежегодно със ЗДБРП за съответната година, не може да е по-малък от размера за предходната година и се диференцира според поредността на децата, родени от майката като за първо, второ и трето дете е по-висок.

 • 100 лв. – размер на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 % до навършване на 2-годишна възраст (помощ по чл. 6, ал. 6 от ЗСПД).

Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 6 от ЗСПД, ако до навършване на 2-годишна възраст на детето се установят трайни увреждания 50 и над 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ в размер, определен със ЗДБРБ, който но не по-малък от размера за предходната година.

 • 100 лв. – размер на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година за 2017 г. (помощ по чл. 8, ал. 1 от ЗСПД)

На основание чл. 8, ал. 1 от ЗСПД се определят месечни помощи за отглеждане на дете до една година в размер, определен със ЗДБРБ, но не по-малък от размера за предходната година. Помощите се предоставят на майката (осиновителката), чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4 от ЗСПД, т.е. 400 лв. за 2017 г. (вж. по-горе) и при наличие на разписаните четири условия в разпоредбата, а именно: (1) майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на КСО; (2) детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; (3) майката (осиновителката) и детето живеят постоянно в страната и (4) детето има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние.

 • 1,200 лв. за всяко дете – еднократна помощ за отглеждане на близнаци за 2017 г. (помощ по чл. 6а, ал. 1 от ЗСПД)

Разпоредбата на чл. 6а, ал. 1 от ЗСПД регламентира, че майката (осиновителката) има право на еднократна помощ за отглеждане на близнаци, независимо от доходите на семейството, когато децата не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето и живеят постоянно в страната.

 • 2,880 лв. – размер на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение за 2017 г. (помощ по чл. 8в, ал. 1 от ЗСПД)

Съгласно чл. 8в, ал. 1 от ЗСПД, майка (осиновителка) студентка има право на еднократна помощ за отглеждане на дете независимо от доходите на семейството, при условие че: (1) детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; (2) майката (осиновителката) живее постоянно в страната и е студентка в редовна форма на обучение във висше училище, получило акредитация и създадено при условията и по реда на Закона за висшето образование; (3) майката (осиновителката) е записана като студентка в редовна форма на обучение към датата на раждане на детето и (4) майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на КСО.

 • Определени са следните размери на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от ЗСПД за 2017 г., а именно:

– 930 лв. – за дете с определени 90 и над 90 % вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
– 450 лв. – за дете с определени от 70 до 90 % вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
– 350 лв. – за дете с определени от 50 до 70 % вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

На основание чл. 8д, ал. 1 от ЗСПД, месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, се предоставят на родители (осиновители), когато отглеждат деца с трайни увреждания, независимо от доходите на семейството, при условие че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

 • Определени са следните размери на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 от ЗСПД за деца за 2017 г., а именно:

– 490 лв. – за дете с определени 90 и над 90 % вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
– 420 лв. – за дете с определени от 70 до 90 % вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
– 350 лв. – за дете с определени от 50 до 70 % вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност

Съгласно чл. 8д, ал. 2 от ЗСПС, месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане се предоставят, независимо от доходите на семейството, и на семействата на роднини или близки и приемните семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

 • 340 лв. – обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

Обезщетението по чл. 230, ал. 1 от ЗОВСРБ се предоставя на съпругите (съпрузите) на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения.
Обезщетението по чл. 231, ал. 1 от ЗОВСРБ се предоставя на безработните съпруги (съпрузи) на военнослужещите, участващи в международни операции и мисии.

 • 80 лв. – максимален размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс.

На основание чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, държавата изплаща присъдената на ненавършил пълнолетие български гражданин издръжка за сметка на неизправния длъжник в размер, определен в съдебното решение, но не повече от максималния размер, определян ежегодно със ЗДБРБ. Държавата извършва това изплащане, когато по изпълнителното дело се установи, че неизправният длъжник няма доходи и не притежава имущество, върху които да се насочи принудителното изпълнение. Неизправният длъжник е задължен да възстанови платената от държавата издръжка заедно със законната лихва.

Със преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ се регламентира, както следва:

 • От 1 януари 2017 г. се прекратяват всички отпуснати преди 31 декември 2016 г.:

– месечни добавки по чл. 8д от ЗСПД;
– месечни помощи за деца с трайни увреждания по чл. 7 от ЗСПД; и
– месечни добавки за социална интеграция за деца с трайни увреждания по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

 • На всички лица, на които към 31 декември 2016 г. са отпуснати месечни добавки по чл. 8д от ЗСПД, дирекции „Социално подпомагане“ по постоянен адрес отпускат месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД в съответствие с определените размери за срок от 1 януари 2017 г. до изтичане на срока, за който е била отпусната месечната добавка, като правоимащите лица не подават нови заявления-декларации.
 • До 31 декември 2017 г. размерът на помощта по чл. 8д, ал. 8 от ЗСПД за периода до една година назад от датата на подаването на заявлението-декларация се определя въз основа на размера на помощта, определен за 2017 г.

С бюджетните закони са приети също и изменения и допълнения и на някои други основни закони, а именно:

 • Закона за здравното осигуряване;
 • Закона за здравето;
 • Кодекса за социално осигуряване;
 • Кодекса на труда;
 • Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодател;
 • Закона за семейни помощи за деца и други.

Подготвяме и ще предоставим на Вашето внимание кратък коментар и на тези промени.

Екипът на Счетоводна компания Дебал ЕООД остава на разположение за оказване на бъдещо съдействие и сътрудничество при прилагане на нормативните разпоредби в коментираните закони.

С уважение,
Виолета Кръстанова,
Управител Счетоводна компания Дебал ЕООД

2016-12-14T13:15:29+00:00

Остави коментар