Държавен вестник бр.5/17.01.2017 г.

//Държавен вестник бр.5/17.01.2017 г.

Държавен вестник бр.5/17.01.2017 г.

В днешния бр. 5 от 17 януари 2017 г. на Държавен вестник са обнародвани, както следва:

1. Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2016 г.

Договорът се сключва на основание чл. 53, ал. 2 от Закона за здравно осигуряване.
Влиза в сила от 1 януари 2017 г.

2. Постановление № 3 от 9 януари 2017 г. за приемане на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

С новата наредба се отменят:

  • Наредбата за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи;
  • Наредбата за електронните административни услуги;
  • Наредбата за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги.

Също така са приети изменения и допълнения в:

  • Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
  • Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите;
  • Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите;
  • Наредбата за Административния регистър;
  • Правилника за прилагане на Закона за електронната идентификация
  • Наредбата за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и за изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги;
  • Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Влиза в сила от 1 март 2017 г. с изключение.

3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Считано от 1 януари 2017 г. е прието, че ако и когато органите по приходите в хода на данъчна проверка или ревизия (1) служебно установят посочените обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или (2) установят, че декларация образец № 1 не е подадена или не е следвало да бъде подадена, то тази декларация образец № 1 следва да се подава без издаване на задължителни предписания (чл. 3, ал. 1, т. 5 от Наредбата).

Приети са промени, свързани с подаването на коригираща декларация образец № 6 – тя се подава, ако самоосигуряващото се лице (СОЛ) е подало нова годишна данъчна декларация по реда на чл. 53, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в резултат на което се променя размерът на дължимите осигурителни вноски. Регламентирано е, че СОЛ подава еднократно декларация образец № 6 в срок до 30 септември на годината, следваща годината, за която се отнасят вноските. Ако размерът на декларираното задължение се намалява, то СОЛ подава декларация образец № 6 с код за корекция или (1) на хартиен носител, или (2) на електронен носител и хартиен носител след получено разрешение от НАП (чл. 3, ал. 3, т. 3 от Наредбата).

Влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Тук бихте могли да се запознаете с пълното съдържание на настоящия брой на Държавен вестник.

2017-01-19T11:24:20+00:00

Остави коментар