Държавен вестник бр.7/20.01.2017 г.

//Държавен вестник бр.7/20.01.2017 г.

Държавен вестник бр.7/20.01.2017 г.

В днешния бр. 7 от 20 януари 2017 г. на Държавен вестник са обнародвани, както следва:

1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Влиза в сила от 24 януари 2017 г.

2. Наредба 54 от 30 декември 2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл. 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането

Наредбата се издава на основание Кодекса за застраховането и е приета с решение на Комисията за финансов надзор.

Отменя се Наредба № Iв-991 от 2006 г. за формите и начина на обмен на информация и взаимодействие между Информационния център по задължителните застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта.

Влиза в сила от 20 януари 2017 г. с изключение.

Тук бихте могли да се запознаете с пълното съдържание на настоящия брой на Държавен вестник.

2017-01-23T07:24:44+00:00

Остави коментар