Счетоводни услуги2018-03-29T12:03:11+00:00
  • Своевременно осчетоводяване на всички счетоводни документи
  • Изготвяне на месечни и периодични счетоводни отчети
  • Изготвяне и подаване на декларации и справки за ТРЗ и ДДС с електронен подпис
  • Изготвяне и подаване на тримесечни декларации по чл. 55 от ДДФЛ
  • Изготвяне на специализирани отчети за целите на управлението
  • Годишно счетоводно приключване, изготвяне и подаване на годишни финансови отчети
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически и юридически лица
  • Публикуване на отчети в АВ в качеството си на съставител
  • Независим финансов одит
  • Вътрешен одит