Осигуряване на самоосигуряващи се лица през 2012г.

Споделете знанието
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Декларации подавани от самоосигуряващи се лица

Освен данъчна декларация самоосигуряващите се лица имат задължение да подават и две много важни осигурителни декларации – образец 1, която се подава ежемесечно и образец 6, която се подава еднократно в срока на подаване на данъчната декларация – 30 април.
Някои самоосигуряващи се лица не подават осигурителни декларации образец 1 и образец 6, въпреки че са задължени да го правят. Затова е особено важно да им напомним за задълженията и да съобщим, че НАП следи за спазване сроковете за подаване на тези декларации от самоосигуряващи се лица. Санкцията за неподаване на осигурителни декларации в срок са глоба от 50 до 500 лв. за всеки отделен случай, а при повторно нарушение глобата е от 500 до 2000 лв. /чл.355 ал1 и ал 4 от КСО/

Кои са самоосигуряващите се лица?

Самоосигуряващи се лица са:
• упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; (например журналисти, адвокати, консултанти, архитекти, експерт-счетоводители, одитори, нотариуси, частни съдебни изпълнители, лицензирани оценители и др.)
• Всички еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества;
• регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители;
Самоосигуряващите се лица уведомяват НАП за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудовата дейност като подават декларация за това с посочена дата на започване,прекъсване,възобновяване или прекратяване на дейността им като самоосигуряващи се лица. . Декларацията се подава в 7 дневен срок от настъпване на някое от посочените обстоятелства.. Тя може да се подава всяка година до края на месец януари, ако самоосигуряващото се лице иска да промени вида на осигуряването си.
Ежемесечно се подава декларация образец 1 за внесените осигурителни вноски и декларация образец 6 – веднъж годишно за дължимите през годината осигурителни вноски.

Декларация образец 1

Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” се подава от самоосигуряващите се лица всеки месец – до 10 дни след като са платени дължимите осигурителни вноски /чл.3 ал 1 наредба Н-8/ или еднократно до 20 февруари за всяка календална година, ако се осигуряват само за фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване /чл.4 ал 2 от Наредба Н-8 за съдържанието,сроковете,начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите,осигурителите за осигурените при тях лица,както и от самоосигураващите се лица/. Декларация образец 1 съдържа данни за социално, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” на осигурените лица и облагаемия доход.

Декларация образец 6

Всички самоосигуряващи се лица имат задължение да подават еднократно в годината и декларация образец № 6. Тя съдържа данните за дължими осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица. Декларация образец 6 се подава до 30 април. Това е и срокът, в който те са задължени да представят справки №1 и №2 от годишната данъчна декларация за облагане на доходите. Справки 1 и 2 служат за определяне на окончателния размер на осигурителния доход и окончателния размер на дължимите от тях задължителни осигурителни вноски.

Размери на осигурителни вноски за самоосигуряващи се лица

Дължимите осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица се изчисляват върху избран осигурителен доход. Той не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход и не може да бъде по-голям от максималния осигурителен доход. Размерът на минималния и максималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя всяка година със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване. В ДВ.бр.100 от 20.12.2011 е публикуван Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г.
Чл.8ал1 т.2 определя минималните месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица съобразно декларираният им облагаем доход като самоосигуряващи се лица за 2010 г. както следва:
-до 5400 лв.облагаем доход за 2010- 420 лева минимален осигурителен праг
-от 5400,01 лв до 6500- 450 лева
-от 6500,01 лв до 7500- 500 лева
-над 7500 лв- 550 лева

Самоосигуряващите се лица, които упражняват трудова дейност задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” и могат да изберат да се осигуряват и за фонд “Общо заболяване и майчинство”. В първият случай самоосигуряващите се имат право само на пенсия изчислена на база осигурителният доход,върху който са правени осигурителни вноски,а във вторият могат да получават обезщетения при болест,майчинство и други осигурителни случаи.
Самоосигуряващите се лица следва да имат предвид, че в случаите, в които при започване и възобновяване на трудова дейност не е подадена декларация за вида на осигуряване в 7-дневния срок, лицето подлежи на осигуряване само за фонд „Пенсии”.
Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година с подаването на декларация по образец до края на месец януари на съответната година;
Самоосигуряващите се лица, родени преди 1 януари 1960 г.,:
• Избрали да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, през 2012 г. трябва да заплатят вноски за фонд „Пенсии” – 17.8% и 8% здравноосигурителна вноска, върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния осигурителен доход за 2010 г.-общо 25.8%.
• Избралите да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство трябва да внесат съответно 21,3% за фондове „Пенсии” и „Общо заболяване и майчинство” и 8% за здравно осигуряване, върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния осигурителен доход за 2010 г.-общо 29.3%
Самоосигуряващите се лица, родените след 1 януари 1960 г внасят през 2012 година.:
• Избралите да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, трябва да преведат 12,8% за фонд „Пенсии”, 5% в универсален пенсионен фонд и 8% за здравно осигурителна вноска, върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния осигурителен доход за 2010 г.-общо 25.8%
• Избралите да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство, трябва да платят 16,3% за фондове „Пенсии” и „Общо заболяване и майчинство”, 5% в универсален пенсионен фонд и 8 на сто за здравно осигуряване върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния осигурителен доход за 2010 г.-общо 29.3 %
Осигурителните вноски се внасят до 10 число на месеца следващ месеца, за който се отнасят.
Декларация образец № 1 се подава в компетентната териториална дирекция на НАП от:
• Работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец не по-късно от деня, следващ деня на възникване на последното задължение за внасяне на вноските за този месец, освен при изплащане на аванс, който не е единствено плащане за месеца;
• Самоосигуряващите се лица – не по-късно от 10 дни след внасянето на дължимите осигурителни вноски за съответния месец;
• Осигурителите и клоновете и поделенията им – за лицата, работещи без трудови правоотношения – не по-късно от 10 дни след изтичане на срока по чл. 7, ал. 6 КСО (до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат осигурителните вноски);
• Изпращащото ведомство (компетентния български държавен орган), посредника или работодателя в срок не по-късно от 10 дни след внасянето на осигурителните вноски за 1. морските лица; 2. изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона за МВР; 3. лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, работещите в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; 4. и съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат.
• Националния осигурителен институт – за лицата, получаващи парични обезщетения за безработица, обезщетения от фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или обезщетенията на безработните съпруги (съпрузи) на военнослужещите, участващи в международни операции и мисии.
• Декларация образец № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” се подава в компетентната териториална дирекция на НАП, но не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който е възникнало задължението за внасяне на вноските и данъка за съответния месец.
При попълване на данните се включва сумата на дължимите и/или внесени осигурителни вноски върху изплатените възнаграждения за работа без трудови правоотношения, към момента на подаване на декларацията.
В декларацията не се включват сумите, изплатени за дължими осигурителни вноски върху възнаграждения, отнасящи се за период преди 1 януари 2005 г.
• Декларация образец № 6 се подава и от самоосигуряващите се лица – еднократно до 30 април за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година.
• Декларацията не се подава от бюджетните предприятия с централизирано разплащане на осигурителните вноски.
Декларациите образец 6, в която се вписват дължимите осигурителни вноски и удържания авансово данък върху доходите от трудови правоотношения на физическите лица, вече става в строго определен срок. За работодателите и осигурителите този срок за корекция е до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията /Наредба Н-8 от 29.12.2005 изм. и доп. ДВ. Бр.5 от 2012-. Чл.8 ал5/
За самоосигуряващите се лица срокът за корекция на декларация образец 6 е до изтичането на срока на подаването им, тоест до 30 април на съответната година.
Работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които имат месечно повече от 40 осигурени лица подават декларации образци № 1, 3 и 6 само по Интернет, с електронен подпис.
Самоосигуряващите се лица – съдружници в търговски дружества плащат осигурителни вноски по ЕГН /чл.2 ал1,ал2 от Наредба за обществено осигураване на самоосигуряващи се лица- доп. ДВ. Бр.16/2012 г./
Всички самоосигуряващи се лица-съдружници в търговски дружества плащат осигурителни вноски в компетентната териториална структура на НАП по ЕГН, а не както беше преди по БУЛСТАТ номер.
Досега съдружниците в търговски дружества плащаха осигурителни вноски в компетентната структура на НАП по БУЛСТАТ, а данъци в компетентните офиси на НАП по ЕГН.
Плащането на осигурителни вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет. Осигурителните вноски се заплащат по банковите сметки на компетентните териториални структури на НАП.
Самоосигуряващите се лица трябва да знаят, че при попълване на преводни нареждания към бюджета е необходимо да се напише точният размер и вид на осигурителните вноски, кодът за вид плащане, като задължително се посочва и периодът, за който се отнася плащането. Важно е да се отбележи, че при попълване на платежните документи самоосигуряващите се лица задължително попълват полето „ЕГН на задълженото лице”.


Споделете знанието
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Коментари

 1. Антонина каза:

  Статията ви е много изчерпателна и полезна, но имам един въпрос за който получавам различни отговори: земеделски производител регистриран като такъв, желае да извършва и друга дейност, а именно – обущар, то оттук следва ли да прави нова регистрация в АВ, за да получи нов Булстат и с него да подаде нова Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице? Благодаря ви предварително.

  • atanasova каза:

   Отговор от г-жа Виолета Кръстанова:

   Здравейте,
   Не,не трябва да правите нова регистрация в АВ защото съгл. Закона за регистър Булстат, Чл.13/изм. .ДВ. бр.34 от 2006 г. всила от 01.01.2008 г./ физическите лица,независимо от различните основания за вписване,могат да имат само една регистрация.
   Ако вие ще упражнявате дейност като обущар като физическо лице,подлежите на облагане с патентен данък.Облагането с патентен данък е годишно,определя се по Закона за местните данъци и такси,сумата на данъка е фиксирана.За миналата година за обущари е бил 120 лева на година.
   С-но чл. 61буква н ал 1 от ЗМТД ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ ПАТЕНТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО И. Патентната декларация е по образец от общината.
   С-но чл.61 т.О ал 1 декларацията се подава в Общината, на територията на която се намира обекта / обущарницата/.Размера на дънъка се определя с Наредба на съответната община. Данъчната патентна декларация след първоначалната,за започване на дейност се подава всяка година до 31.01.

   Осигуровки се внасят според дохода от всяка отделна дейност по един и същ Булстат /ЕГН/. Като самоосигураващо се лице упражняващо патентна дейност дължите всеки месец осигурителни вноски върху минимум 420 лева.

 2. Ilian каза:

  Здравейте,
  Аз бих искал официално да се занимавам с уеб дизайн и бих искал да попитам:
  Аз съм “самоук” нямам някакъв официален сертификат за уеб дизайнер. Мога ли да се регистрирам като самоосигуряващо се лице или ще ми поискат документ (сертификат) за уеб дизайнер?
  Има ли и патентен данък за този вид дейност?

  Поздрави: Илиян

  • atanasova каза:

   Отговор от г-жа Виолета Кръстанова

   Здравейте Илиян,
   Дейността “Уеб Дизайн” не попада в списъка с патентните дейности. Върху приходите си по договорите за изпълнител ще дължите данък върху дохода на физическите лица.
   Да, можете да се регистрирате като самоосигуряващо се лице. Най-вероятно няма да Ви искат сертификат. Подайте декларация за регистрация като самоосигуряващо се лице. Тази декларация е готова бланка. Също така трябва да подадете и искане за издаване на осигурителна книжка за самоосигуряващо се лице.

 3. Ilian каза:

  Здравейте отново,
  Благодаря за отговора, а какви правомощия имам като самоосигураващо се лице?
  Касов апарат необходим ли ми е?
  Трябва ли да отчитам фактури, да се регистрирам по ДДС?

 4. Tatyana каза:

  Имам намерение да започна работа в Р Турция . Kakвu осигурителни вноски mpябвa ga nлaщaм u kъge ?
  Cтaтuяma e goбpa , нo e зa cчeтoвoguтeлu .

  • atanasova каза:

   Отговор от г-жа Виолета Кръстанова

   Здравейте Татяна,
   За да се отговори правилно на поставеният от Вас въпрос трябва да се знае под каква форма ще упражнявате труд в Турция- като лице сключило трудов договор с български работодател и изпратено на работа в Турция,като лице ползващо услугите на български посредник,с който няма сключен трудов договор,но чрез него ще се осигурява в България,като наето по трудов догово лице от турски работодател или под някаква друга форма ще упражнявате труд в Турция.

   Нормативният документ, даващ отговор на поставените въпроси, е Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и на българските граждани на работа в чужбина. Редът, по който се провежда държавното обществено осигуряване, е различен за осигуряване на различни категории лица.

   Съгласно чл. 12 от Наредбата, българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, се осигуряват задължително по българското законодателство за всички осигурени социални рискове.

   Съгласно чл. 16 от Наредбата, лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, могат да се осигуряват за своя сметка, като писмено декларират пред изпращащия посредник, който действа като осигурител за лицето, желанието да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху избран осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.

   Осигурителните вноски за тези лица се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, или авансово за избран от тях период.

   Видно от посоченото е, че лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, с който те нямат сключени трудови договори, се осигуряват само ако самите те желаят това и сами могат да избират размера на осигурителния доход, върху който да внасят вноските си.

   Във всеки конкретен случай, в зависимост от обстоятелствата трябва да се направи преценка, законите на коя държава се прилагат, в случай че дадено лице е изпратено на работа от работадател на една държава да изпълнява задълженията си в друга държава. В тези случаи работодателите следва да се обръщат за издаването на необходимите документи към Националния осигурителен институт.

   • Татяна каза:

    Благодаря за отговора .
    С турски работодател като мисля да се самоосигурявам здравно и за пенсиониране . Или ще е по-добре да се регистрирам като фирма . Не ми се иска да губя стаж .

    • atanasova каза:

     Здравейте,

     За да Ви отговорим на въпроса имаме нужда от допълнителни уточнения, какво точно разбирате под “личен асистент” – кой ще Ви бъде Възложителя за услугата? Дали става въпрос за личен асистент по Националната програма за Асистенти на хора с увреждания, дали става въпрос за административен асистент или за нещо друго?

 5. Nina каза:

  Искам да попитам,след като вече получавам майчинство от Ной,трябва ли да плащам здравни усигуровки? (самоосигуряващо лице съм)

  • atanasova каза:

   Отговор от г-жа Виолета Кръстанова

   Да, трябва да внасяте здравни осигуровки – 4.8% върху минималният осигурителен доход.

 6. Snezhana каза:

  Здравейте,
  Мога ли да се регистрирам като самоосигуряващо се лице като Личен асистент? Трябва ли да посоча къде работя? Трябва ли да доказвам дохода върху,който се осигурявам с документи?
  Благодаря

 7. Моника каза:

  Здравейте,
  предлагат ми работа като консултант – самоосигуряващо се лице. В Договора е заложено, че аз съм съгласна да поема всички осигуровки. Правилно ли е това

  • atanasova каза:

   Здравейте Моника!

   Да, правилно е. Самоосигуряващите се лица заплащат всички социални и здравни вноски за своя сметка.

 8. Петя Колева каза:

  Здравейте , безработна съм от януари 2008 г. , от тогава не пребивавам на територията на Република България .Здравните ми вноски не са плащани от септември 2010 г. , какъв редът за заплащане и възможно ли е опростяването им , сумата е 450 лв , и е непосилна за мен т.к. съм все още безработна ?

  • atanasova каза:

   Здравейте г-жо Колева!

   Българските граждани, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г., могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за стари периоди, ако не са живели по това време в България. За целта те трябва да подадат декларация и заявление за напускане на страната до края на тази година. Най-лесният и бърз начин това да стане е по пощата. От НАП обаче предупреждават, че за да се отразят промените в българската здравна система, трябва да се подадат и двата документа – и декларацията, и заявлението.

 9. Десислава каза:

  Въпроса ми е-след като ми изтече едната година от майчинството, се връщам на работа за няколко дни и после си пускам натрупаните отпуски, трябва ли да подам Декларация за втората година? Няма да пусна детето си на ясла поне още 6 месеца ще получавам ли половин майчинство? БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!!!

 10. nedko каза:

  извършвам озеленяване и поддръжка на зелени растителни площи на частни лица /къщи/. имам ли право да се регистрирам като самоосигуряващо се лице и като какъв

  • atanasova каза:

   Отговор от г-жа Виолета Кръстанова:

   Според нас можете да се регистрирате като самоосигуряващо се лице – занаятчия, градинар съгласно чл. 29 от ЗДДФЛ. Диплома не прилагате щом нямате такава.
   1. Доходите, облагани по реда на чл. 29 ЗДДФЛ, са доходите от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, а именно:
   - доходите от продажба на произведени, преработени или непреработени продукти от селското стопанство, (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горското стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловното и рибното стопанство;
   - авторските и лицензионните възнаграждения, включително доходите, получени от продажба на изобретения на науката, или произведения на културата и изкуството от техните автори, както и възнагражденията за изпълнения на артисти-изпълнители;
   - доходите от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;

   2. За получаваните от вас суми като възнаграждение от физическите лица, които ви наемат за градинар трябва да издавате документ. Документа може да е разписка или фактура от кочан . Издаденият документ трябва да съдържа реквизитите на чл. 7, ал.1от Закона за Счетоводството – наименование и номер, съдържащ само арабски цифри; дата на издаване; наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на издателя и получателя ( идентификацията на физически лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ, се извършва чрез единния граждански номер) ,предмет и стойностно изражение на стопанската операция; име и фамилия на съставителя.

   3. Като самоосигураващо се лица ще дължите осигуровки върху минималният осигурителен праг- 420 лева ако доходът ви е до 5 400.00 лв. за годината и в по-голям размер ако е по-голям /виж статията в сайта ни/
   Върху получените доходи от озеленяване /градинарство/ дължите авансов данък,който се внася на тримесечие:
   - за доходите, придобити през първото тримесечие – до 15 Април;
   - за доходите, придобити през второто тримесечие – до 15 Юли;
   - за доходите, придобити през третото тримесечие – до 15 Октомври;

 11. Rose каза:

  Здравейте,
  ако самоосигуряващо се лице започне и прекъсне дейност в един и същ месец, дължи ли осигуровки за целия месец или се изчисляват пропорционално?

  • atanasova каза:

   Здравейте,

   Осигуровките се изчисляват пропорционално. Не забравяйте да подадете декларация за прекратяване на дейност.

 12. Мирослава каза:

  Здравейте,аз съм самоосигуряващо се лице искам да попитам след като изляза в болничен за майчинство трябва ли да назнача някой на моето място или трябва да замразя фирмата.Какво трябва да направя ?Какви осигуровки трябва да внасям?

 13. Lilia каза:

  Здравейте,
  Искам да попитам,
  Каква е счетоводната статия за осигуровки внесени от самоосигуряващ се съдружник в ООД,
  благодаря

  • atanasova каза:

   Здравейте,

   От въпроса не става ясно дали осигуровките се внасят от банковата сметка на Дружеството, но ще приемем , че е така.

   При внасяне на осигуровките (превеждането им по банков път), счетоводната статия ще бъде:
   Дт сметка: “Разчети със съдружници” – със сумите на осигуровките.
   Кт сметка: “Разплащателна сметка в лева” – със сумите на осигуровките.

   При възстановяването на сумите от съдружника, счетоводната статия ще бъде:
   Дт сметка: “Парични средства” – със сумите на осигуровките.
   Кт сметка: “Разчети със съдружници” – със сумите на осигуровките.

 14. Petar каза:

  Здравейте , Аз съм безработен от 2 години и редовно си плащам зд.осигоровки , трябва ли да подавам някаква декларация

  • atanasova каза:

   Отговор от г-жа Виолета Кръстанова

   Здравейте, Петър!
   Не трябва да подавате никаква декларация в тази връзка. Трябва всеки месец да си внасяте редовно дължимите здравноосигурителни вноски, за да не загубите здравноосигурителни права.

 15. йоди каза:

  Здравейте!В момента съм съкратена по чл,328 ал.1 от КТ.Регистрирах се в БТс право на обещететение.Поради очакванията ми,в едномесечен срок да започна собствен бизнес-си РЕГИСТРИРАХ ФИРМА,но все още не съм сключила договор за стартиране на бизнеса ми.Следва ли от това,че имам открита фирма,която все още не извършва никъква дейност да ми бъде прекратено обещететението за безработица.

  • atanasova каза:

   Отговор от г-жа Виолета Кръстанова

   Здравейте,
   Ако сте подали в Националната агенция по приходите (НАП) Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице и сте декларирали започване на дейност, трябва да се осигурявате като самоосигуряващ се съдружник и да не получавате обезщетение за безработица. Съгласно чл.54 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) изплащането на обезщетение за безработица се прекратява при започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване по чл.4 от КСО. Съгласно чл.4, ал.3, т.2 : лицето подлежи на задължително осигуряване, когато упражнява трудова дейност като едноличен търговец, собственик или съдружник в търговско дружество. Ако не сте започнали да упражнявате такава дейност, то няма основание за прекратяване на обезщетението ви за безработица.

 16. Veni каза:

  Здравейте! Искам да упражнявам дейност като фотограф. Как и какво е необходимо да направя, за да регистрирам дейността си? Какви данъци и осигуровки ще дължа? Задължително ли е да се прилага диплома по специалността?

  • atanasova каза:

   Отговор от г-жа Виолета Кръстанова:

   Здравейте, Невена!
   Трябва да попълните и да подадете в Националната агенция по приходите (НАП) в Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице. Образеца на Декларацията, можете да намерите в сайта на НАП. Хубаво е да приложите диплома, но не е задължително. В Националния осигурителен институт (НОИ) трябва да подадете и искане за издаване на осигурителна книжка. Всеки месец дължите социални и здравни осигуровки като самоосигуряващо се лице върху избран осигурителен доход, но не по-малък от минималния осигурителен доход, който към момента е 420 лв. Дължите и данък по ЗДДФЛ.

 17. Йордан от Бургас каза:

  Пенсионер съм по време и старост. Собственик и управител съм на ЕООД. Нямам възнаграждение, нямам договор за управление.
  СЛЕДВА ЛИ ДА ЗАПЛАЩАМ 8% ЗДРАВНА ОСИГУРОВКА ВЪРХУ 420.00 лв. МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ПРАГ?

 18. ivanka каза:

  kakav e razmera na globata, koqto trqbva da platqtq licA YPRAJNQVA6TI SVOBODNA PROFESIQ, AKO NE VNESET DANA4NA DEKLARACIQ V SROK

 19. Йордан Ангелов каза:

  Работя като учител в социален център.От тази ми работа ме осигуряват на осем часов работен ден. След работно време извършвам дейност – обущар като физическо лице по патентен данък (на четери часа).Въпросът ми е – Трябва ли да плащам осигуровки и за тази си дейност след като съм осигурен от първата?

 20. Mariana Marinova каза:

  Здравейте,
  Искам да попитам когато вече имам фирма, в която се осигурявам като собственик и стана съдружник в друга фирма там как трябва да се осигурявам и трябва ли изобщо да се осигурявам?

 21. iahka каза:

  колко е годишния необлагаем доход

 22. Вили каза:

  Здравейте,
  искам да сключа договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване за моя сметка със застрахователна компания. Безработна съм и ме интересува дали е достатъчен този договор или е нужно да се подаде някаква декларация в НАП или НОИ.

сподели

*