Осигурителни вноски при полагане на труд по договори за прокура

//Осигурителни вноски при полагане на труд по договори за прокура

Осигурителни вноски при полагане на труд по договори за прокура

Подлежи ли на задължително осигуряване едноличен търговец, който лично не упражнява трудова дейност и предприятието му изцяло се управлява от прокурист?

– Не. Задължението за внасяне на осигурителни вноски от едноличен търговец – в качеството му на самоосигуряващо се лице, отпада при представяне на вписан в търговския регистър договор за прокура.

Съгласно чл. 21, ал.1 от Търговския закон, прокуристът е „физическо лице, натоварено и упълномощено от търговец да управлява предприятието му срещу възнаграждение”. Отношенията между търговеца и прокуриста се уреждат чрез сключване на договор за прокура.
За да породи действие спрямо трети лица, договорът трябва да изпълнява едновременно две условия – да е сключен в писмена форма и в него да е посочено възнаграждение, и да бъде вписан в съда по регистрация на търговеца.

Осигурителни вноски при полагане на труд по договори за прокура

Договорът за прокура може да бъде както трудов, така и не трудов. Задължителното осигуряване възниква по реда на чл.4, ал.1, т.1 – когато е трудов, и по чл.4, ал.1, т.7 от КСО – когато е договор за прокура или договор за управление по ТЗ. Какъвто и да е видът на договора, осигуряването е за всички осигурителни случаи върху доход, не по-малък от минималния осигурителен праг по икономически дейности и професии. Минималният осигурителен доход за прокуриста следва да бъде определен по основната икономическа дейност в първа квалификационна група професии „Ръководни служители”, съгласно Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 на ЗБДОО за 2015 г.

Ако например ние сме Едноличен търговец, занимаващ се с предоставяне на счетоводни услуги, минималният осигурителен доход за длъжността „Прокурист” би бил 867 лева.

При договора за управление и контрол се плащат всички осигуровки, включително и пенсионните, независимо, че управителят (прокуристът) е пенсионер.

Важно е да се отбележи, че:

1. Договорът с прокурист е вид договор за управление и когато не е трудов е приравнен на трудов договор с разпоредбата на б. “з” на т. 26 от § 1 на Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Третирането на договорите за управление, и в частност на договорите за прокура, като трудови договори е само за целите на данъчното облагане по реда на ЗДДФЛ. Във всяко друго отношение те продължават да се третират различно от трудовите договори сключени по Кодекса на труда.

2. Осигуряването е за всички осигурителни случаи без да се приспадат нормативно признати разходи. При формирането на облагаемия доход и годишната данъчна основа вече се прилагат разпоредбите на чл. 24 и 25 ЗДДФЛ за доходи от трудови правоотношения (а не на чл. 29-30 ЗДДФЛ, приложими за лицата, упражняващи дейност по извънтрудови правоотношения – граждански договор).

3. Размерът на осигуряването е минималният осигурителен доход за съответната дейност, независимо от вида на договора.

4. При сключен договор за прокура прокуристът задължително се вписва в Търговския регистър. За разлика от него управлението на търговското дружество може да е поверено на довереник, който притежава нотариално заверено пълномощно да представлява управителя и дружеството пред трети лица, което може да не се вписва в Търговският регистър.

5.Прокуристът няма задължение за подаване на годишна данъчна декларация, ако няма други доходи от извънтрудови правоотношения.

6. Предпиятието-платец на възнаграждението на прокуриста не декларира изплатените му суми през данъчната година в Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

8. Разходите за осигуровки /и заплати/ на договора за управление и прокура се признават за разход на дружеството.

9. Трудовият и осигурителен стаж се отрaзяват в трудова книжка.

Виолета Кръстанова
Управител на СК „Дебал”ЕООД

 

–––––––––––––-
KСО-2015
Чл.4, ал.1 Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване,старост и смърт,трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:
т.1 – работниците и служителите, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, с изключение на лицата по чл. 4а, ал. 1.
т.7 – управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон;
–––––––––––––-

2015-06-10T08:19:53+00:00

Остави коментар