Държавен вестник бр.4/13.01.2017 г.

//Държавен вестник бр.4/13.01.2017 г.

Държавен вестник бр.4/13.01.2017 г.

В днешния бр. 4 от 13 януари 2017 г. на Държавен вестник са обнародвани, както следва:

1. Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Наредбата се издава на основание чл. 31 от Закона за кадастъра и имотния регистър и отменя Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 41 от 2005 г.).

Указания по прилагане на новата наредба дава министърът на регионалното развитие и благоустройството по предложение на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Влиза в сила от 13 януари 2017 г. с изключение.

Тук бихте могли да се запознаете с пълното съдържание на настоящия брой на Държавен вестник.

2017-01-19T11:19:56+00:00

Остави коментар