Държавен вестник бр.6/19.01.2017 г.

//Държавен вестник бр.6/19.01.2017 г.

Държавен вестник бр.6/19.01.2017 г.

В днешния извънреден бр. 6 от 19 януари 2017 г. на Държавен вестник са обнародвани, както следва:

1. Наредба № 53 от 23 декември 2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд

Наредбата се издава на основание чл. 120, ал. 6 и чл. 125, ал. 2 от Кодекса за застраховането.
Приета с решение на Комисията за финансов надзор, която дава указания по нейното прилагане.

Наредбата отменя:

  • Наредба № 27 от 2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите;
  • Наредба № 30 от 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и презастрахователите.

Допълнения и изменения се приемат в:

  • Наредба № 31 от 2006г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява;
  • Наредба № 51 от 2016г. за собствените средства и за изискванията за платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и групите застрахователи и презастрахователи.

Наредбата влиза в сила от 17 януари 2017 г. и се прилага от застрахователите и презастрахователите от 1 януари 2017 г. По преценка на застрахователя, съответно презастрахователя, разпоредбите на глава четвърта, раздел IV могат да се приложат за отчетите към 31 декември 2016 г.

Тук бихте могли да се запознаете с пълното съдържание на настоящия брой на Държавен вестник.

2017-01-23T07:12:52+00:00

Остави коментар